İHALE İLANI
T.C.
HOZAT İLÇESİ
Köylere Hizmet Götürme Birliği Başkanlığı
 
 
Hozat Kaymakamlığı Hükümet Konağı Genel Bakım ve Onarım işleri, Hozat Halk Kütüphane Müdürlüğündeki Okuma Salonun Düzenlemesi, Hozat İlçe Halk Kütüphanesi Müdürlüğü Hizmet Binası Dış Cephe Onarım İşi, Hozat İlçe Halk Kütüphanesi Müdürlüğü Kalorifer Kazanı Onarım İşi, Hozat İlçe Halk Kütüphanesi Onarım İşi, Hozat İlçe Kültür ve Turizm Müdürlüğü Hizmet Binasının Engelli Bireylerin Erişimine Uygun Hale Getirilmesi İşi açık ihale usulü ile ihale edilecektir.
 
1-İdarenin Adı
Hozat İlçesi Köylere Hizmet Götürme Birliği
a) adresi
Hamidiye Mahallesi Hükümet Caddesi Hükümet Konağı Kat:3 Hozat-TUNCELİ
b) telefon ve faks numarası
0 428 561 29 49 – 0428 561 29 49
c) elektronik posta adresi (varsa)
 
2-İhale konusu İşin
Hozat Kaymakamlığı Hükümet Konağı Genel Bakım ve Onarım işleri, Hozat Halk Kütüphane Müdürlüğündeki Okuma Salonun Düzenlemesi, Hozat İlçe Halk Kütüphanesi Müdürlüğü Hizmet Binası Dış Cephe Onarım İşi, Hozat İlçe Halk Kütüphanesi Müdürlüğü Kalorifer Kazanı Onarım İşi, Hozat İlçe Halk Kütüphanesi Onarım İşi, Hozat İlçe Kültür ve Turizm Müdürlüğü Hizmet Binasının Engelli Bireylerin Erişimine Uygun Hale Getirilmesi İşi
a) niteliği, türü ve miktarı
Projelerinde olduğu Gibi:
1)-İnşaat İmalatları, 2)-Mekanik Tesisat, 3)-Elektrik Tesisatı
b) teslim[yeri/yerleri]
Tunceli/Hozat-Hükümet Konağı Hizmet Binası ve Halk Kütüphanesi Hizmet Binası
c) teslim[tarihi/tarihleri]
Yer Teslimi Tarihi itibariyle 150 (yüzelli) takvim günü içerisinde teslim edilecektir.
3-İhalenin:
 
a) yapılacağı yer
Hozat Kaymakamlığı Makam Odası
b) tarihi ve saati
26/12/2017 Saat: 11:00
 
4-İhaleye Katılabilme Şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1- İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri, teklifleri kapsamında sunmaları gerekir.
a) Tebligat için adres beyanı, ayrıca irtibat için telefon numarası ve faks numarası ile varsa elektronik posta adresi,
b) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası Belgesi.
1- Gerçek kişi olması halinde; İlan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre ticaret ve/veya sanayi odasına veya ilgili meslek odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,
2- Tüzel kişi olması halinde; Mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge,
c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri.
             1- Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
             2- Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliği temsile yetkilinin noter tasdikli imza sirküsü.
d) İşin şartnamesi ile birlikte örneği verilen teklif mektubu.
e) İşin şartnamesinde belirlenen geçici teminat,
f) İhale dokümanının satın alındığına dair belge,
4.2- İsteklinin ihale konusu işi yerine getirebilmesi için, aşağıda nitelik ve sayıları belirtilen teknik personeli devamlı olarak iş yerinde bulundurmak zorundadır.
1-İnşaat Mühendisi                                         1 Kişi
2-Elektrik Mühendisi                                      1 Kişi
3-Makine Mühendisi                                       1 Kişi
           
4.3- İsteklinin ihale konusu işi yerine getirebilmesi için işin süresi boyunca aşağıda nitelik ve sayıları belirtilen makine, araç ve teçhizatı iş yerinde bulundurmayı taahhüt edecektir. İsteklinin taahhüt edeceği, bu maddede yazılı makine, araç, teçhizatın kendi malı olması şartı aranmayacaktır.
 
            1-Kazıcı ve Yükleyici İş Makinası   1 Adet
            2-Damperli Kamyon                         1 Adet
4.4- İş Deneyim Belgesi: İsteklinin Son 5 (Beş) yıl içinde, yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektörde sözleşme bedelinin en az %70’i oranında gerçekleştirdiği, İdarece kusursuz kabul edilen ihale konusu iş veya benzer işlerle ilgili deneyimini gösteren ve teklif edilen bedelin %70’i oranından az olmamak üzere, tek sözleşmeye ilişkin iş deneyim belgesi (İş Bitirme) İş deneyim belgelerinin onaylı sureti veya asılları verilmek zorundadır.
Olağanüstü durumlara ilişkin (Deprem, Sel, vb. haller) işlerin iş bitirme belgeleri değerlendirmeye alınmayacaktır.
4.5- Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
11 Haziran 2011 tarih ve 27961 sayılı resmi gazetede yayımlanan yapım işlerinde benzer iş guruplarında değerlendirilecek benzer işlere dair tebliğin B-ÜSTYAPI (BİNA) İŞLERİ III. GRUP : BİNA İŞLERİ benzer iş olarak kabul edilecektir.
Ayrıca iş deneyim belgesi (İş Bitirme) veya inşaat mühendisi diplomasını iş bitirme belgesi olarak ibraz edenler 2017 yılı güncellenmesini yapmak suretiyle diploma veya iş deneyim belgesinin ekinde ibraz edeceklerdir. Olağanüstü durumlara ilişkin (Deprem, Sel, vb. haller) işlerin iş bitirme belgeleri değerlendirmeye alınmayacaktır.
5- İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
5.1- İhale konusu işin tamamı ya da bir kısmı alt yükleniciye yaptırılamaz.
5.2- Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.
5.3-Teknik Personel Taahhütnamesi.
5.4-Yapı Araçları Taahhütnamesi.
5.5-Köylere Hizmet Götürme Birliği İhale Yönetmeliğinin 11. ve 12. maddelerinde sayılan durumlarda olmadığına dair taahhütname.
6-İhale Dokümanları ve Açıklamalar: İhale dokümanı Hozat İlçesi Köylere Hizmet Götürme Birliğinde bedelsiz olarak görülebilir. Ancak ihaleye teklif verecek olanların idarece onaylı ihale dokümanını satın almaları zorunludur. İhale dokümanı Hozat İlçesi Köylere Hizmet Götürme Birliğinden 1.500,00 TL (BinbeşyüzTürkLirası) bedelle temin edilebilir.
7-Teklifler en geç 26/12/2017 tarihinde saat 11.00’e kadar alındı belgesi karşılığı Hozat İlçesi Köylere Hizmet Götürme Birliğine teslim edilecektir.
8- Posta ile verilen teklifler değerlendirmeye alınmaz. İhale (son teklif verme) saatine kadar idareye teslim edilmeyen teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
9- İstekliler tekliflerini, Anahtar Teslimi Götürü Bedel üzerinden vereceklerdir. İsteklinin ihaleye teklif ettiği Anahtar Teslimi Götürü bedel üzerinden sözleşme yapılır.
10- İstekliler teklif ettikleri bedelin % 3’ ünden az olmamak üzere geçici teminat mektubu vereceklerdir. Teminat mektubu dışındaki nakit teminatlar T.C. Ziraat Bankası Hozat şubesindeki 7628761/5011 numaralı Birliğimiz Emanetler hesabına yatıracaktır.
11-İhale üzerinde kalan istekliden sözleşme imzalanmadan önce, ihale bedeli üzerinden hesaplanmak suretiyle % 6 (Yüzde altı) oranında kesin teminat alınacaktır.
12- Verilen tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren 45 takvim günüdür.
13- Bu iş için avans verilmeyecektir.
14- Birliğimiz 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu, 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümlerine tabi olmayıp, ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
15- Fiyatlara KDV hariç teklif verilecektir.
 
                                                                                                         İLAN OLUNUR.