HOZAT KAYMAKAMLIĞI GÜVENLİK KORUCUSU ALIM İLANI
Güvenlik Korucusu Alımı Duyurusu İlan Metni
HOZAT KAYMAKAMLIĞINDAN BİLDİRİLMİŞTİR
GÜVENLİK KORUCULARININ GÖREVE ALIMINDA ARANACAK ŞARTLAR
İlçemiz köylerinde görevlendirilmek üzere Güvenlik Korucusu alınacaktır. Müracaatlar 10.05.2017-24.05.2017 tarihleri arasında Hozat Kaymakamlığı yapılacaktır. Son müracaat tarihi 24.05.2017 günü mesai bitimi olup, bu tarihten sonra yapılacak müracaatlar işleme konulmayacaktır.
Göreve alınmada aranacak şartlar ve gerekli belgeler aşağıda sayılmıştır.
 1. Türk Vatandaşı olmak
 2. Askerlik hizmetini yapmış olmak
 3. 35 yaşından büyük olmamak,
 4. Okur-yazar olmak
 5. Kamu haklarından mahrum bulunmamak
 6. 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 216’ıncı maddesinin 1. Fıkrasında yazılı; halkın sosyal sınıf, ırk, din, mezhep veya bölge bakımından farklı özelliklere sahip bir kesimini, diğer bir kesimi aleyhine kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme suçlarından mahkûm olmamak
 7. Taksirli suçlar ve aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere, aynı aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsa bile Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolaylı iflas gibi yüz kızartıcı veya istismal ve istihlak kaçakçılık, uyuşturucu alma ve satma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerin aklamak, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, devlet sırlarını açığa vurma suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak
 8. 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununda sayılan terör suçlarına katılmamış ve hüküm giymemiş olmak
 9. Kan davasına karışmamış ve bu konuda hüküm giymemiş olmak
 10. Hali hazırda görevlendirileceği köyde ikamet etmek
 11. Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek seviyede hastalığı, sakatlığı veya akıl hastalığı bulunmamak
 12. Siyasi parti üyesi olmamak
 13. Köy muhtarlığı ve ihtiyar heyeti üyeliği hariç mahalli idarelerin seçimle göreve gelen organlarında görevli olmamak
MÜRACAATTA İSTENİLEN BELGELER
Başvuru dilekçesine aşağıdaki belgeleri ekleyeceklerdir.
 1. Nüfus hüviyet cüzdanının tasdikli bir örneği ve vukuatlı nüfus kayıt örneği
 2. Diploma veya okur-yazar olduğuna dair il veya ilçe milli eğitim müdürlüklerinden alınmış belge
 3. Askerlik görevini bitirmiş olduğuna dair belge
 4. Resmi kuruluşlardan alınmış, geçici köy koruculuğu yapmasına ve silah kullanmasına mani bir sağlık sorunu olmadığını gösterir sağlık kurulu raporu
 5. 6 adet vesikalık fotoğraf
 6. Sabıka kaydı
 7. İlçemiz köyünde oturduğuna dair belge